Blog: Boston Scientific ziet nieuwe kansen door Health Hub Roden

woensdag 25 mei 2016

ENGLISH TEKST BELOW

De producten en technologieën van Boston Scientific worden gebruikt voor de diagnose of behandeling van een breed scala aan medische aandoeningen. In Nederland bevindt zich het distributiecentrum en een deel clinical Research. De wereldwijde speler op de markt van de medische technologie ziet nieuwe kansen door zich aan te sluiten bij Health Hub Roden.

Jan Weber, senior onderzoekspartner voor BSC in Europa, ziet Health Hub Roden als belangrijke schakel in de keten van idee, testen en ontwikkelen. “Ik spreek regelmatig partijen met een vernieuwend idee. Bijvoorbeeld voor een nieuw product of de verbetering van een bestaand product. Het uiteindelijke doel is om een goed idee ontwikkeld te krijgen. Dat is een zeer lange weg met menige hobbels. Hiervoor is veel innovatief prototype werk gecombineerd met een periode van testen nodig. Boston Scientific heeft zelf uiteraard ontwikkel laboratoria en mogelijkheden om te testen in verschillende locaties over de wereld, maar externe partners zoals de Health Hub Roden kunnen vaak veel sneller en flexibeler schakelen.  Hierbij kan Health Hub Roden uitkomst bieden.” Zoals menig bedrijf wordt het zogenaamde netwerken steeds belangrijker. De techniek ontwikkeling wordt dusdanig breed en op zo vele velden, dat het onmogelijk wordt om alle aspecten in huis te ontwikkelen. Het zoeken van de juiste partners of clusters van partners is van essentieel belang, vooral in de vroege ontwikkel stadia.

Boston Scientific werkt veel samen met kennisinstituten als TNO, Fraunhofer, startup bedrijven etc.  Via Health Hub Roden kan onderzoek ook door studenten van de aangesloten kennisinstellingen worden gedaan. “Het mooie aan studenten is dat zij innovatief en enthousiast zijn. Daarnaast hebben ze regelmatig nieuwe, andere en moderne inzichten. Noem het de frisse blik. Bij dezelfde Health Hub kan ik ook terecht voor het contact met ondernemers. De combinatie van studenten en ondernemers in één netwerk is voor Boston Scientific van grote toegevoegde waarde”, aldus Jan.

Jan heeft ondertussen een scherpe blik ontwikkeld voor mogelijkheden. Hij kan de vertaalslag maken van een idee naar eindproduct. “Ik luister graag naar jonge ondernemers (denk aan startups). Met mijn advies en jarenlange kennis en ervaring kunnen we goede ideeën verder brengen. Verder onderzoek en de testfase kunnen we via deelnemers aan de Health Hub inrichten. Daarna kan het idee worden (door)ontwikkeld naar eindproduct. Het is een kwestie van de juiste partijen met elkaar in contact brengen.”

Boston Scientific sees new opportunities because of Health Hub Roden

The products and technologies of Boston Scientific are used for the diagnosis or treatment of a wide range of medical conditions. The distribution centre and part of clinical research can be found in the Netherlands The worldwide player on the market of medical technology sees new opportunities by joining Health Hub Roden.

Jan Weber, senior research partner for BSC in Europe, sees Health Hub Roden as a major link in the chain of ideas, tests and developments. "I regularly speak to parties that have an innovative idea. For instance, for a new product or the improvement of an existing product. The ultimate goal is to have an idea properly developed. This is a very long road with many obstacles. It requires a lot of innovative prototype work combined with a period of testing. Naturally, Boston Scientific has its own development laboratories and possibilities of testing in various locations worldwide, but external partners such as Health Hub Roden can often adapt much faster and more flexibly.  Health Hub Roden can offer a solution here.” Like many other companies, networking is becoming increasingly important. Technical developments are becoming so broad and versatile that it is becoming impossible to develop all aspects in-house. Finding the right partners or clusters is of vital importance, especially in the early developmental stages.

Boston Scientific frequently cooperates with knowledge centres such as TNO, Fraunhofer, start-up companies, etc. Via Health Hub Roden, research can also be carried out by students of the affiliated knowledge centres. "What's so great about students is that they are innovative and enthusiastic. In addition, they regularly have different and modern insights. Call it a fresh perspective. I can also go to the same Health Hub for contact with entrepreneurs. The combination of students and entrepreneurs in one network is a major added value for Boston Scientific", says Jan.

Meanwhile, Jan has developed a sharp eye for opportunities. He can convert an idea into an end product. "I like listening to young entrepreneurs (think of start-ups). With my advice and many years of knowledge and experience we can take good ideas further. We can organise additional research and the test phase via Health Hub participants. After this, the idea can be (further) developed into an end product. It is a matter of getting the right parties into contact with each other."